En aquesta pàgina pots aprendre sobre la distribució del pressupost, l'estat d'execució de cada partida i com ha evolucionat la despesa per habitant

Última actualització: 11 març 2024.

Llegeix la Guia del Pressupost.

Pressupost inicial per habitant

838,59 €
Pressupost per habitant actual: 838,59 €

Pressupost inicial

39,18 M€
Pressupost actual: 39,18 M€

Execució

102% del pressupost actual

Habitants

46.726

Deute

25,61 M€

Els principals ingressos i despeses del teu Esplugues de Llobregat

Ingressos

Despeses

Compara despeses i ingressos any per any

Partides que més t'interessen

Et mostrem algunes de les partides que més afecten en el dia a dia de la ciutadania. També pots consultar l'explorador complet.

Categoria nivell 1 Categoria nivell 2 Quantitat Percentatge
Deute públic Deute públic 4.158.122,00 € 10,61%
Serveis públics bàsics Seguretat i mobilitat ciutadana 3.361.175,00 € 8,58%
Habitatge i urbanisme 3.212.995,00 € 8,20%
Benestar comunitari 4.052.021,00 € 10,34%
Medi ambient 1.200.675,00 € 3,06%
Actuacions de protecció i promoció social Pensions 231.400,00 € 0,59%
Altres prestacions econòmiques a favor d'empleats 2.170,00 € 0,01%
Serveis socials i promoció social 2.913.155,00 € 7,43%
Foment de l'ocupació 1.349.339,00 € 3,44%
Producció de béns públics de caràcter preferent Sanitat 240.655,00 € 0,61%
Educació 1.992.096,00 € 5,08%
Cultura 2.797.086,00 € 7,14%
Esport 3.849.760,00 € 9,82%
Actuacions de caràcter econòmic Comerç, turisme i petites i mitjanes empreses 373.299,00 € 0,95%
Transport públic 310.000,00 € 0,79%
Altres actuacions de caràcter econòmic 65.000,00 € 0,17%
Actuacions de caràcter general Òrgans de govern 769.579,00 € 1,96%
Serveis de caràcter general 4.727.737,00 € 12,07%
Administració financera i tributària 2.239.026,00 € 5,71%
Transferències a altres administracions públiques 1.338.812,00 € 3,42%

Execució

Així s'està executant el pressupost municipal. Darrera actualització: 11 març 2024.

Ingressos
100%
Despesa
102%

Evolució de la despesa i comparació

Evolució de la despesa i comparació

Context

illustration
Compara el pressupost del Ajuntament d'Esplugues de Llobregat amb el dels altres municipis des de presupuestos.gobierto.es

Explora el detall

Partida Quantitat Per habitant %
Impostos directes 17.925.000,00 € 383,62 € 45,75 %
Impostos indirectes 700.000,00 € 14,98 € 1,79 %
Taxes, preus públics i altres ingressos 3.252.878,00 € 69,62 € 8,30 %
Transferències corrents 13.097.747,00 € 280,31 € 33,43 %
Ingressos patrimonials 593.467,00 € 12,70 € 1,51 %
Alienació d'inversions reals 110.000,00 € 2,35 € 0,28 %
Transferències de capital 375.000,00 € 8,03 € 0,96 %
Actius financers 10,00 € 0,00 € 0,00 %
Passius financers 3.130.000,00 € 66,99 € 7,99 %
Total 39.184.102,00 € 838,59 €