Explora el detall

Partida Quantitat Per habitant %
Impostos directes 19.593.000,00 € 426,96 € 43,99 %
Impostos indirectes 660.000,00 € 14,38 € 1,48 %
Taxes, preus públics i altres ingressos 3.498.750,00 € 76,24 € 7,86 %
Transferències corrents 14.789.420,00 € 322,28 € 33,21 %
Ingressos patrimonials 321.006,00 € 7,00 € 0,72 %
Transferències de capital 3.000.000,00 € 65,37 € 6,74 %
Passius financers 2.675.000,00 € 58,29 € 6,01 %
Total 44.537.176,00 € 970,52 €