En aquesta pàgina pots aprendre sobre la distribució del pressupost, l'estat d'execució de cada partida i com ha evolucionat la despesa per habitant

Última actualització: 07 febrer 2019.

Llegeix la Guia del Pressupost.

Despesa per habitant

970,5 €

Despesa total

44,5 M€

Execució

112% del pressupost

Habitants

45.890

Deute

13724 M€

Els principals ingressos i despeses del teu Esplugues de Llobregat

Ingressos

Despeses

Compara despeses i ingressos any per any

Partides que més t'interessen

Et mostrem algunes de les partides que més afecten en el dia a dia de la ciutadania. També pots consultar l'explorador complet.

Categoria nivell 1 Categoria nivell 2 Quantitat Percentatge
Deute públic Deute públic 3.820.897 € 8,58%
Serveis públics bàsics Seguretat i mobilitat ciutadana 3.714.762 € 8,34%
Habitatge i urbanisme 2.915.695 € 6,55%
Benestar comunitari 4.607.938 € 10,35%
Medi ambient 1.699.557 € 3,82%
Actuacions de protecció i promoció social Altres prestacions econòmiques a favor d'empleats 10.258 € 0,02%
Serveis socials i promoció social 2.896.054 € 6,50%
Foment de l'ocupació 1.000.665 € 2,25%
Producció de béns públics de caràcter preferent Sanitat 400.701 € 0,90%
Educació 2.348.387 € 5,27%
Cultura 4.709.597 € 10,57%
Esport 3.437.456 € 7,72%
Actuacions de caràcter econòmic Comerç, turisme i petites i mitjanes empreses 420.261 € 0,94%
Transport públic 321.980 € 0,72%
Altres actuacions de caràcter econòmic 104.227 € 0,23%
Actuacions de caràcter general Òrgans de govern 783.680 € 1,76%
Serveis de caràcter general 7.797.565 € 17,51%
Administració financera i tributària 1.789.786 € 4,02%
Transferències a altres administracions públiques 1.757.710 € 3,95%

Execució

Així s'està executant el pressupost municipal. Darrera actualització: 07 febrer 2019.

Ingressos
107%
Despesa
112%

Explora el detall

Partida Quantitat Per habitant %
Despeses de personal 15.586.255 € 340 € 35,00 %
Despeses corrents en béns i serveis 13.400.665 € 292 € 30,09 %
Despeses financeres 434.287 € 9 € 0,98 %
Transferències corrents 5.199.605 € 113 € 11,67 %
Inversions reals 6.270.905 € 137 € 14,08 %
Transferències de capital 195.157 € 4 € 0,44 %
Passius financers 3.450.302 € 75 € 7,75 %
Total 44.537.176 € 970,52 €

Cerca una partida específica