Explora el detall

Partida Quantitat Per habitant %
Impostos directes 18.820.000 € 412 € 48,10 %
Impostos indirectes 550.000 € 12 € 1,41 %
Taxes, preus públics i altres ingressos 2.990.287 € 66 € 7,64 %
Transferències corrents 13.746.422 € 301 € 35,13 %
Ingressos patrimonials 415.863 € 9 € 1,06 %
Transferències de capital 1.029.047 € 23 € 2,63 %
Passius financers 1.575.000 € 35 € 4,03 %
Total 39.126.619 € 857,55 €