Explora el detall

Partida Quantitat Per habitant %
Impostos directes 18.820.000,00 € 412,48 € 48,10 %
Impostos indirectes 550.000,00 € 12,05 € 1,41 %
Taxes, preus públics i altres ingressos 2.990.286,57 € 65,54 € 7,64 %
Transferències corrents 13.746.422,00 € 301,28 € 35,13 %
Ingressos patrimonials 415.863,00 € 9,11 € 1,06 %
Transferències de capital 1.029.047,43 € 22,55 € 2,63 %
Passius financers 1.575.000,00 € 34,52 € 4,03 %
Total 39.126.619,00 € 857,55 €

Cerca una partida específica