Explora el detall

Partida Quantitat Per habitant %
Despeses de personal 14.714.680 € 323 € 37,61 %
Despeses corrents en béns i serveis 12.508.508 € 274 € 31,97 %
Despeses financeres 622.691 € 14 € 1,59 %
Transferències corrents 4.815.876 € 106 € 12,31 %
Inversions reals 3.046.456 € 67 € 7,79 %
Transferències de capital 6.000 € 0 € 0,02 %
Passius financers 3.412.408 € 75 € 8,72 %
Total 39.126.619 € 857,55 €

Cerca una partida específica