Explora el detall

Partida Quantitat Per habitant %
Despeses de personal 14.714.680,00 € 322,51 € 37,61 %
Despeses corrents en béns i serveis 12.508.508,00 € 274,15 € 31,97 %
Despeses financeres 622.691,00 € 13,65 € 1,59 %
Transferències corrents 4.815.876,00 € 105,55 € 12,31 %
Inversions reals 3.046.456,00 € 66,77 € 7,79 %
Transferències de capital 6.000,00 € 0,13 € 0,02 %
Passius financers 3.412.408,00 € 74,79 € 8,72 %
Total 39.126.619,00 € 857,55 €

Cerca una partida específica