Explora el detall

Partida Quantitat Per habitant %
Impostos directes 21.424.000,00 € 458,00 € 46,20 %
Impostos indirectes 910.000,00 € 19,45 € 1,96 %
Taxes, preus públics i altres ingressos 3.317.424,00 € 70,92 € 7,15 %
Transferències corrents 16.516.948,00 € 353,10 € 35,62 %
Ingressos patrimonials 181.010,00 € 3,87 € 0,39 %
Transferències de capital 1.836.815,02 € 39,27 € 3,96 %
Passius financers 2.182.500,00 € 46,66 € 4,71 %
Total 46.368.697,02 € 991,27 €

Cerca una partida específica