Explora el detall

Partida Quantitat Per habitant %
Impostos directes 22.189.000,00 € 478,07 € 43,12 %
Impostos indirectes 1.750.000,00 € 37,70 € 3,40 %
Taxes, preus públics i altres ingressos 4.172.485,00 € 89,90 € 8,11 %
Transferències corrents 20.316.365,10 € 437,72 € 39,48 %
Ingressos patrimonials 607.010,00 € 13,08 € 1,18 %
Transferències de capital 141.000,00 € 3,04 € 0,27 %
Passius financers 2.278.700,00 € 49,10 € 4,43 %
Total 51.454.560,10 € 1.108,60 €