Explora el detall

Partida Quantitat Per habitant %
Despeses de personal 14.579.974 € 316 € 36,98 %
Despeses corrents en béns i serveis 12.198.952 € 264 € 30,94 %
Despeses financeres 724.224 € 16 € 1,84 %
Transferències corrents 4.714.029 € 102 € 11,96 %
Inversions reals 3.827.340 € 83 € 9,71 %
Passius financers 3.379.029 € 73 € 8,57 %
Total 39.423.548 € 854,56 €

Cerca una partida específica