Explora el detall

Partida Quantitat Per habitant %
Despeses de personal 14.558.591 € 312 € 38,05 %
Despeses corrents en béns i serveis 11.621.852 € 249 € 30,37 %
Despeses financeres 813.818 € 17 € 2,13 %
Transferències corrents 4.617.096 € 99 € 12,07 %
Inversions reals 3.177.461 € 68 € 8,30 %
Transferències de capital 42.000 € 1 € 0,11 %
Actius financers 10 € 0 € 0,00 %
Passius financers 3.435.735 € 74 € 8,98 %
Total 38.266.563 € 819,99 €

Cerca una partida específica