Explora el detall

Partida Quantitat Per habitant %
Despeses de personal 15.048.009 € 322 € 30,60 %
Despeses corrents en béns i serveis 12.279.075 € 263 € 24,97 %
Despeses financeres 762.339 € 16 € 1,55 %
Transferències corrents 4.483.579 € 96 € 9,12 %
Inversions reals 13.496.158 € 289 € 27,45 %
Transferències de capital 80.000 € 2 € 0,16 %
Actius financers 20 € 0 € 0,00 %
Passius financers 3.022.280 € 65 € 6,15 %
Total 49.171.460 € 1.054,07 €

Cerca una partida específica