Explora el detall

Partida Quantitat Per habitant %
Impostos directes 16.850.010,00 € 361,21 € 34,27 %
Impostos indirectes 770.000,00 € 16,51 € 1,57 %
Taxes, preus públics i altres ingressos 3.314.652,00 € 71,06 € 6,74 %
Transferències corrents 13.754.991,00 € 294,86 € 27,97 %
Ingressos patrimonials 905.629,00 € 19,41 € 1,84 %
Transferències de capital 3.821.083,00 € 81,91 € 7,77 %
Actius financers 20,00 € 0,00 € 0,00 %
Passius financers 9.755.075,00 € 209,12 € 19,84 %
Total 49.171.460,00 € 1.054,07 €

Cerca una partida específica