Explora el detall

Partida Quantitat Per habitant %
Despeses de personal 14.931.517 € 320 € 38,84 %
Despeses corrents en béns i serveis 12.294.230 € 263 € 31,98 %
Despeses financeres 891.076 € 19 € 2,32 %
Transferències corrents 4.513.914 € 97 € 11,74 %
Inversions reals 2.082.141 € 45 € 5,42 %
Transferències de capital 458.293 € 10 € 1,19 %
Actius financers 20 € 0 € 0,00 %
Passius financers 3.272.280 € 70 € 8,51 %
Total 38.443.471 € 823,43 €

Cerca una partida específica