Explora el detall

Partida Quantitat Per habitant %
Impostos directes 17.700.010,00 € 379,12 € 46,04 %
Impostos indirectes 700.000,00 € 14,99 € 1,82 %
Taxes, preus públics i altres ingressos 3.315.990,00 € 71,03 € 8,63 %
Transferències corrents 13.387.028,00 € 286,74 € 34,82 %
Ingressos patrimonials 799.989,00 € 17,14 € 2,08 %
Alienació d'inversions reals 995.636,00 € 21,33 € 2,59 %
Transferències de capital 1.544.798,00 € 33,09 € 4,02 %
Actius financers 20,00 € 0,00 € 0,00 %
Total 38.443.471,00 € 823,43 €

Cerca una partida específica