Explora el detall

Partida Quantitat Per habitant %
Despeses de personal 15.586.255,00 € 339,64 € 35,00 %
Despeses corrents en béns i serveis 13.400.665,00 € 292,02 € 30,09 %
Despeses financeres 434.287,00 € 9,46 € 0,98 %
Transferències corrents 5.199.605,00 € 113,31 € 11,67 %
Inversions reals 6.270.905,00 € 136,65 € 14,08 %
Transferències de capital 195.157,00 € 4,25 € 0,44 %
Passius financers 3.450.302,00 € 75,19 € 7,75 %
Total 44.537.176,00 € 970,52 €

Cerca una partida específica