Explora el detall

Partida Quantitat Per habitant %
Despeses de personal 15.003.664,00 € 328,07 € 37,64 %
Despeses corrents en béns i serveis 12.693.320,00 € 277,55 € 31,85 %
Despeses financeres 504.960,00 € 11,04 € 1,27 %
Transferències corrents 4.992.786,00 € 109,17 € 12,53 %
Inversions reals 2.233.613,00 € 48,84 € 5,60 %
Transferències de capital 900.000,00 € 19,68 € 2,26 %
Passius financers 3.530.139,00 € 77,19 € 8,86 %
Total 39.858.482,00 € 871,55 €

Cerca una partida específica