Explora el detall

Partida Quantitat Per habitant %
Impostos directes 21.204.000,00 € 449,71 € 24,34 %
Impostos indirectes 760.000,00 € 16,12 € 0,87 %
Taxes, preus públics i altres ingressos 2.984.754,00 € 63,30 € 3,43 %
Transferències corrents 15.935.275,00 € 337,97 € 18,30 %
Ingressos patrimonials 221.010,00 € 4,69 € 0,25 %
Passius financers 2.445.000,00 € 51,86 € 2,81 %
Total 43.550.039,00 € 923,65 €

Cerca una partida específica