Explora el detall

Partida Quantitat Per habitant %
Impostos directes 21.574.000,00 € 461,21 € 45,52 %
Impostos indirectes 1.150.000,00 € 24,58 € 2,43 %
Taxes, preus públics i altres ingressos 3.471.581,23 € 74,22 € 7,32 %
Transferències corrents 18.211.108,52 € 389,32 € 38,42 %
Ingressos patrimonials 177.010,00 € 3,78 € 0,37 %
Transferències de capital 450.325,00 € 9,63 € 0,95 %
Passius financers 2.360.000,00 € 50,45 € 4,98 %
Total 47.394.024,75 € 1.021,11 €

Cerca una partida específica