Explora el detall

Partida Quantitat Per habitant %
Impostos directes 19.180.000,00 € 419,39 € 48,12 %
Impostos indirectes 600.000,00 € 13,12 € 1,51 %
Taxes, preus públics i altres ingressos 3.362.950,00 € 73,53 € 8,44 %
Transferències corrents 13.933.118,00 € 304,66 € 34,96 %
Ingressos patrimonials 439.863,00 € 9,62 € 1,10 %
Transferències de capital 767.551,00 € 16,78 € 1,93 %
Passius financers 1.575.000,00 € 34,44 € 3,95 %
Total 39.858.482,00 € 871,55 €