Explora el detall

Partida Quantitat Per habitant %
Despeses de personal 15.586.255 € 340 € 35,00 %
Despeses corrents en béns i serveis 13.400.665 € 292 € 30,09 %
Despeses financeres 434.287 € 9 € 0,98 %
Transferències corrents 5.199.605 € 113 € 11,67 %
Inversions reals 6.270.905 € 137 € 14,08 %
Transferències de capital 195.157 € 4 € 0,44 %
Passius financers 3.450.302 € 75 € 7,75 %
Total 44.537.176 € 970,52 €

Cerca una partida específica