Explora el detall

Partida Quantitat Per habitant %
Despeses de personal 16.038.251 € 349 € 33,61 %
Despeses corrents en béns i serveis 13.747.066 € 300 € 28,81 %
Despeses financeres 382.268 € 8 € 0,80 %
Transferències corrents 5.314.357 € 116 € 11,14 %
Inversions reals 9.033.888 € 197 € 18,93 %
Transferències de capital 77.800 € 2 € 0,16 %
Passius financers 3.125.853 € 68 € 6,55 %
Total 47.719.483 € 1.029,44 €

Cerca una partida específica