Explora el detall

Partida Quantitat Per habitant %
Impostos directes 17.700.010 € 379 € 46,04 %
Impostos indirectes 700.000 € 15 € 1,82 %
Taxes, preus públics i altres ingressos 3.315.990 € 71 € 8,63 %
Transferències corrents 13.387.028 € 287 € 34,82 %
Ingressos patrimonials 799.989 € 17 € 2,08 %
Alienació d'inversions reals 995.636 € 21 € 2,59 %
Transferències de capital 1.544.798 € 33 € 4,02 %
Actius financers 20 € 0 € 0,00 %
Total 38.443.471 € 823,43 €