Explora el detall

Partida Quantitat Per habitant %
Despeses de personal 15.003.664 € 328 € 37,64 %
Despeses corrents en béns i serveis 12.693.320 € 278 € 31,85 %
Despeses financeres 504.960 € 11 € 1,27 %
Transferències corrents 4.992.786 € 109 € 12,53 %
Inversions reals 2.233.613 € 49 € 5,60 %
Transferències de capital 900.000 € 20 € 2,26 %
Passius financers 3.530.139 € 77 € 8,86 %
Total 39.858.482 € 871,55 €

Cerca una partida específica