Explora el detall

Partida Quantitat Per habitant %
Impostos directes 21.204.000 € 454 € 48,69 %
Impostos indirectes 760.000 € 16 € 1,75 %
Taxes, preus públics i altres ingressos 2.984.754 € 64 € 6,85 %
Transferències corrents 15.935.275 € 341 € 36,59 %
Ingressos patrimonials 221.010 € 5 € 0,51 %
Passius financers 2.445.000 € 52 € 5,61 %
Total 43.550.039 € 932,95 €