Explora el detall

Partida Quantitat Per habitant %
Deute públic 3.444.429 € 74 € 3,61 %
Serveis públics bàsics 14.350.059 € 310 € 15,04 %
Actuacions de protecció i promoció social 4.085.782 € 88 € 4,28 %
Producció de béns públics de caràcter preferent 14.281.410 € 308 € 14,96 %
Actuacions de caràcter econòmic 804.365 € 17 € 0,84 %
Actuacions de caràcter general 10.753.438 € 232 € 11,27 %
Total 47.719.483 € 1.029,44 €

Cerca una partida específica