Explora el detall

Partida Quantitat Per habitant %
Impostos directes 20.193.000,00 € 432,58 € 43,98 %
Impostos indirectes 760.000,00 € 16,28 € 1,66 %
Taxes, preus públics i altres ingressos 3.288.525,00 € 70,45 € 7,16 %
Transferències corrents 15.492.330,00 € 331,88 € 33,74 %
Ingressos patrimonials 225.010,00 € 4,82 € 0,49 %
Transferències de capital 3.082.712,00 € 66,04 € 6,71 %
Passius financers 2.875.853,00 € 61,61 € 6,26 %
Total 45.917.430,00 € 983,66 €

Cerca una partida específica